Regulamin biegu

Bieg uliczny – Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 1. Organizator:
 • GMLKS Sprint w Gorzycach
 • GOSiR Gorzyce
 • Gmina Gorzyce

Organizator i koordynator akcji ogólnopolskiej:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48 22 629 15 36
fundacja@wid.org.pl

 1. Cel imprezy:
 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych
 • Promowanie biegania jako formy zdrowego stylu życia
 1. Termin i miejsce:
 • 4 marca 2018, godzina 12:00
 • Gorzyce (okolice Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej)
 1. Trasa i dystans:

1963m – Start: Pańska (OSP), wzdłuż Szkolnej do skrzyżowania z Onufrego Zagłoby, zakręt w prawo, Kręta, Szkolna. Meta: Pańska (OSP).

4600m – Start: Pańska (OSP), wzdłuż Szkolnej do końca, zakręt w prawo, Stawowa, zakręt w lewo, Onufrego Zagłoby do końca, następnie zakręt w prawo i polną drogą do ulicy Pańskiej, zakręt w prawo. Meta: Pańska (OSP).

 1. Biuro zawodów:
 • remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach przy ulicy Sandomierskiej
 1. Klasyfikacja:
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na dwóch dystansach – 1963 i 4600 metrów, miejsca 1 – 3.
 1. Uczestnictwo:
 • W biegu na 4,6 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników obu biegów wynosi 80 osób;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
 • Organizator zobowiązuje się zapewnić wszystkim uczestnikom biegu gorący posiłek regeneracyjny i herbatę.
 1. Zgłoszenia i opłaty:
 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://tropemwilczym.pl/bieg/gorzyce/ do dnia 25.02.2018 lub osobiście 4 marca 2018 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
  Trasa nr 1 – 15 zł
  Trasa nr 2 – 15 zł
 • Numer konta do wpłaty: GMLKS Sprint 53 1240 2786 1111 0010 5791 9567
 • W tytule przelewu należy podać DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE + IMIĘ i NAZWISKO. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 • Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.
 1. Nagrody
 • Organizator przewiduje dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej symboliczne nagrody pamiątkowe.
 1. Zasady finansowania
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • numer startowy
  • agrafki
  • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych
  • pamiątkowy medal
 1. Uwagi końcowe

Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 1. Kontakt

Email: sprint@egorzyce.pl

 • Tomasz Dziorek – 663 202 929
 • Tomasz Fietko – 667 352 608
 • Marcin Krzemiński – 606 747 012

 

Oświadczenie uczestnika biegu:

 • Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
 • Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.
 • Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności GMLKS Sprint – Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
 • Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
 • Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.