Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Tropem Wilczym – Gorzyce 2017”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Tropem Wilczym – Gorzyce 2017” (zwanym dalej “Konkursem”), jest GMLKS Sprint z siedzibą na ul. Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce, posiadający nr NIP 867 -223-89-18 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/sprintgorzyce (zwanej dalej “Fanpage”)
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
 3. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 4. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage Klub Sprint, wydarzenia Tropem Wilczym Gorzyce 2017 i publiczne udostępnienie postu konkursowego na swojej tablicy facebookowej.
 5. Konkurs trwa od dnia 28 stycznia 2017 godz. 18:00 do 20 lutego 2017 godz. 23:59
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 3. NAGRODA
 1. Nagrodami w Konkursie są dwie koszulki patriotyczne firmy Red Is Bad. Wartość nagrody wynosi 130 zł.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Organizator wśród osób, które spełniły opisana warunki uczestnictwa rozlosuje dwie koszulki (jedna koszulka dla jednej osoby) patriotyczne związane ze wydarzeniem organizowanym przez GMLKS Sprint Gorzyce.
 2. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona na fanpage Klubu Sprint oraz zostanie przesłana zwycięzcy w wiadomości prywatnej na Facebooku.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.sprint.egorzyce.pl oraz na Fanpage.
 4. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom podczas biegu Tropem Wilczym w dniu 26 lutego 2017 roku po zakończeniu zawodów. W przypadku nieobecności osoby, która wygrała koszulkę, nagroda zostanie rozlosowana wśród uczestników biegu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “ Tropem Wilczym – Gorzyce 2017”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.